Брокула

Home / Брокула
БРОКУЛА
1 грам содржи:
Меѓуредно растојание (cm): 50 - 75
Растојание во ред: 30 - 45
Густина на садење (рано):36.000
Густина на садење (летно):38.000
Густина на садење (есенско):40.000
Просечен принос t/ha:15 T
Минимална температура за ‘ртење:5℃
Оптимална температура за ‘ртење:20℃
Денови до никнување на 5℃:30
Денови до никнување на 12℃:10
Денови до никнување на 20℃:6