Привремен

CALCIUM NITRAT Ca(NO3)2

0 out of 5

Содржи калциум Ca и азот N. (15,2:0:0+27,5)

Опис

Се користи во текот на целата вегетација, а особено во раните развојни фази за обезбедување на генеративен пораст и одстранување на недостатоците од калциум во формирањето на плодовите.

Примената на Calcium nitrat, особено во овоштарството и градинарското производство, многу допринесува за избалансирана исхрана со калиум и магнезиум.

Многу помага за правилно ополодување на цветовите, а посебно во услови на ниска релативна влажност на воздухот, интензивна транспирација при високи температури и неадекватен режим на наводнување.

Азотната компонента во составот на Calcium nitratot, овозможува бујно растење, изобилно цветање, правилно оплодување и формирање на убави и вкусни плодови.

Се користи во сите развојни фази на растенијата, во доза од 0.4-0.5 % преку фолијарно прскање, во интервали од 5-7 дена и преку системи за наводнување, во доза од  6- 8 kg./dekar, во интервали од 7-8 дена.

Критики

Нема критики сеуште.

Be the first to review “CALCIUM NITRAT Ca(NO3)2”